Wij helpen u bij het professionaliseren van uw Gemeentelijk vastgoedbedrijf

Producten en diensten

 • Uitvoering van quick scan’s ter vaststelling van de risico’s, kansen, sterktes en zwaktes en de benodigde noodzakelijke stappen m.b.t. één of meer componenten van de benodigde vastgoed/grondbeheersing-beleid, -organisatie en -informatie(systemen).
 • Uitvoering van quick scan’s en advisering over duurzaamheidsmaatregelen.
 • Adviesopdrachten uitvoeren voor wat betreft één of meer specifieke onderdelen van het vastgoed/grondmanagement of alle componenten van het vastgoed/grondbeheer en het opstellen van een ontwikkelagenda voor het vastgoed-/grondbedrijf binnen uw organisatie of binnen uw samenwerkingsverband van gemeenten.
 • Opstellen van verordeningen, beleidskaders (denk aan beleidsnota vastgoed, onderhoud, grond en verzekeringen), richtlijnen en procesbeschrijvingen en werkinstructies enerzijds, en procesgerichte en risico georiënteerde (verbijzonderde) interne controleplannen rondom vastgoed-/grondbeheer.
 • Verzorgen van trainingen en cursussen op het gebied van vastgoed/grond(beheer), basis op orde, “vastgoed/grondbeheer in control”, basisprincipes, accounthouderschap etc.
 • Projectmatige implementatie, begeleiding, projectleiding en maatwerk-ondersteuning bieden bij de realisatie van de benodigde stappen om te komen tot “vastgoed/grondbeheer in control” qua beleid, proces en/of informatie(systemen).
 • Begeleiden ambtelijke interne fusies en aangaan van samenwerkingsverbanden m.b.t. de vastgoed-/grondportefeuille.
 • Ondersteuning bieden bij de inrichting, selectie, aanschaf, en implementatie van vastgoed/grondbeheersystemen (object-, contract-, mop-, digitale mappenstructuur).
 • Ondersteuning bieden en projectmatige implementatie bij de aansluiting en koppeling van het vastgoed/grondbeheersystemen met:
  • de gemeentelijke financiële administratie (grootboek balans en exploitatie, activasubadministratie, projectsubadministratie, subsidiesubadministratie en de voorzieningensubadministratie),
  • de verzekeringenadministratie,
  • de WOZ-administratie,
  • de BPR, KvK, Kadaster en BAG,
  • de P&C documenten (jaarbegroting, tussentijdse rapportages, jaarrekening),
  • de IV3-CBS-rapportages, fiscale VPB-aangiften en subsidieverantwoordingen.
 • Ondersteuning bieden bij en/of verzorgen van strategische, bestuurlijke en managementrapportages, zodat sturing op de portefeuille gegeven kan worden en op een juiste verantwoording kan worden afgelegd.
 • Uitvoeren van scans, review’s op audits en ondersteunen of zelfstandig uitvoeren van de (verbijzonderde) interne controle audits voor wat betreft alle aspecten van het vastgoed-/grondbedrijf.
 • Ondersteuning bieden bij of zelfstandig opstellen van kwalitatief goed onderbouwde jaarrekeningdossiers voor de dure externe accountantscontrole voor alle aspecten van het vastgoed/grondbedrijf (mva, ohw, voorzieningen, exploitatie, subsidie), zodat bespaard kan worden op de externe accountantskosten.
 • Ondersteuning bieden bij en/of zelfstandig opstellen van complexe bestuurlijke behandelstukken, aankopen, verkopen en onderhoud van vastgoed/grond-objecten.
 • Detachering (kortlopend)